ข่าวขอนแก่น » เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น

2 กุมภาพันธ์ 2021
126   0

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมประชุมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่11/2564
วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น พร้อมด้วยนางสาวศิริกัลยา โพธิ์จันทร์ ผู้อำนวยการสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม “คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 11 /2564” โดยมี ดร. สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมได้แก่ ปลัดจังหวัดขอนแก่น, กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่น , สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น สำนักงานสาธารณสุจังหวัดขอนแก่น สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โรงพยาบาลศรีนครินทร์ โรงพยาบาลขอนแก่น โรงพยาบาลค่ายศรีพัชรินทร และตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมด้วย
โดยในวันนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ได้รายงานการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ระลอกใหม่ที่กำลังเกิดขึ้น และมีตัวเลขของผู้ที่ติดเชื่อเพิ่มขึ้นมาก ถึงจะอยู่ในสถานการณ์ที่พอใจ แต่ทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นยังต้องมีการประชุมเตรียมมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างต่อเนื่อง รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนให้รับรู้รับทราบเรื่องมาตรการป้องกันโรคโควิด – 19 ให้ทั่วถึง

จากประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการ การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID 19) จังหวัดขอนแก่น(ฉบับที่ ๒๒, ๒๓ และ ๒๕)คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น เห็นขอบให้มีการเฝ้าระวังในผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดที่เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ๒๘ จังหวัด และจังหวัดขอนแก่นได้ประกาศเขตพื้นที่ควบคุมในจังหวัดขอนแก่น ตามประกาศจังหวัดขอนแก่น (ฉบับที่ ๒๔) และวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้มีการปรับพื้นที่สถานการณ์ และประกาศข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๘) โดยได้กำหนดพื้นที่ สถานการณ์และมาตรการต่างๆในแต่ละพื้นที่ ขอหารือคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ในการกำหนดมาตรการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงแผนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โควิด 19 จังหวัดขอนแก่น และให้ติดตามประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรการ การเผ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จังหวัดขอนแก่นฉบับต่อไป

หากมีความคืบหน้าเกี่ยวกับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) เทศบาลจะรายงานให้ทราบในลำดับต่อไป และเทศบาลนครขอนแก่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า พี่น้องชาวขอนแก่นจะร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน