ข่าวขอนแก่น » เทศบาลนครขอนแก่น เปิดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลนครขอนแก่น เปิดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

5 กุมภาพันธ์ 2021
110   0

เทศบาลนครขอนแก่น เปิดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564
วันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.30 น. ณ ตลาดหนองไผ่ล้อม เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายวิทยา ภูโยสาร ปลัดเทศบาลนครขอนแก่น ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เป็นประธานเปิดโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน ครั้งที่ 1 โดยมีนายอดิศักดิ์ สมจิตต์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล , หัวหน้าส่วนการงาน และพนักงานเทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการตลาดหนองไผ่ล้อม, พี่น้องชุมชน เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย
สำหรับโครงการฝึกซ้อมดับเพลิงประจำเดือน ครั้งที่ 1 ในครั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์เกิดอัคคีภัยภายในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งในแต่ละครั้งเกิดความสูญเสียกับพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมาก และจากการเสนอข่าวของสื่อมวลชนแขนงต่างๆ ทำให้รับทราบว่าภัยต่างๆ เป็นเรื่องใกล้ตัวของประชาชนทุกคน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่ใช้แหล่งกำเนิดพลังงานจากกระแสไฟฟ้า การประกอบอาหารใช้ก๊าซหุงต้ม LPG เป็นเชื้อเพลิงหลัก การเดินทางด้วยยานพาหนะต่างๆที่มีผู้หันมาใช้รถยนต์ที่ใช้ก๊าซ LPG และ NGV และอาจก่อให้เกิดสิ่งที่ไม่คาดคิดขึ้น จึงจะต้องได้รับหลักประกันความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ภายใต้การจัดการที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั่วทุกชุมชน โดยประชาชนและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยเบื้องต้นและฝึกซ้อม เพื่อเตรียมรับมือกับภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ รวมถึงการอพยพประชาชนไปสู่พื้นที่ปลอดภัย ดังนั้น จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เพื่อให้สามารถรับมือกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทันท่วงที มีประสิทธิภาพและเสริมสร้างทักษะความรู้แก่ประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันและเผชิญเหตุเบื้องต้น ก่อนหน่วยงานรัฐจะเข้าให้ความช่วยเหลือ สร้างความตระหนักและจิตสำนึกในการเตรียมความพร้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงบูรณาการความร่วมมือทำงานระหว่างภาคประชาชน หน่วยงานราชการ องค์กรกู้ภัยสาธารณกุศล
ทั้งนี้หากประชาชนท่านใดประสบเหตุการณ์เดือดร้อนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น สามารถติดต่อได้ที่ สายด่วนดับเพลิง 199 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครขอนแก่น สถานีดับเพลิงศรีจันทร์ 043-221184 / สถานีดับเพลิงเมืองเก่า 043-224625 / สถานีดับเพลิงหนองแวงตราชู 043-234583 / สถานีดับเพลิงทุ่งสร้าง 043-234581 / ศูนย์ อปพร.(ชัยพฤกษ์ ) 043-220301