ข่าวด่วน » จังหวัดขอนแก่นประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

จังหวัดขอนแก่นประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

6 สิงหาคม 2021
1733   0

จังหวัดขอนแก่นประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564

ที่ห้องประชุมแก่นภูมิ 2 ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายรุจติศักดิ์ รังษี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมหารือและเตรียมความพร้อมแนวทางการตรวจประเมินรางวัลรางวัลองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 โดยมีนางศิริพร น้อยพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น นายอาทร จันทร์พิลา ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่น นางสาวสุวรรณี เพียเอีย ผอ.กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม
สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบและประกาศวาระ แห่งชาติ สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้กําหนดให้มีการจัดกิจกรรมประกวดองค์กรต้นแบบด้านสิทธิและได้มีการเชิญชวนองค์กรภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมโดยการนําหลักการ ด้านสิทธิมนุษยชนมาปรับใช้ในองค์กร และเสริมสมรรถนะการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน
โดยให้องค์กรที่ได้รับรางวัลองค์กรต้นแบบ ด้านสิทธิมนุษยชนขยายผลต่อยอด เป็นต้นแบบให้ภาคส่วนต่าง ๆ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารงาน ที่เคารพสิทธิมนุษยชนในมิติหรือบริบทของหน่วยงานเอง เพื่อลดความเสี่ยงหรือปริมาณข้อร้องเรียน การละเมิดสิทธิมนุษยชน
โดยมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือผลผลิตขององค์กรเอง จังหวัดขอนแก่นจึงได้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2564 โดยมีสำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น เป็นหน่วยงานในการจัดทำข้อมูล และจะมีการตรวจประเมินฯ โดยคณะกรรมการฯผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคม 2564 นี้