ข่าวด่วน » สสจ. ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สสจ. ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

7 กันยายน 2021
1634   0

วันที่ 6 กันยายน 2564 เวลา 9.30น.นายแพทย​์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา​ นายแ​พทย์สาธารณ​สุขจังหวัด​ขอนแก่น​ ประชุมศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 138/2564 ทางไกลผ่นระบบWebex meeting ณ​ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น มีข้อประสานราชการและสั่งการดังนี้
1. การเร่งรัดการฉีดวัคซีนให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 608
1.1ทำแผนเชิงรุกรายสัปดาห์ ฉีดวัคซีนในชุมชนเน้นกลุ่มเป้าหมาย 608 เป้าหมายเดือนกันยายน 2564 ร้อยละ 70 โดยส่งแผน
การฉีดวัคซีนที่กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
1.2.การลงข้อมูลการฉีดใน MOPH IC ให้เป็นปัจจุบัน (Real Time)
ในเวลา 16.00 น. ของทุกวัน ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขจะตัดยอด
ในเวลา 19.00 น. ของทุกวัน
1.3.ในวันที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันมหิดล ขอให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดขอนแก่นดำเนินการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 ให้ได้ตามเป้าหมาย
ร้อยละ 70 เพื่อปักธงพื้นที่สีเขียวในภาพรวมจังหวัดขอนแก่น
2. เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย Covid-19
ขอให้ทุกพื้นที่เร่งรัดการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเสี่ยงภัย Covid-19
กระทรวงสาธารณสุขเร่งรัดให้รีบดำเนินการ ถ้าไม่พอให้ทำการเบิกเพิ่มได้ ขยายเวลาให้เบิกได้ถึงเดือนตุลาคม 2564
3. การเตรียมการฟื้นฟู(Recovery) การเฝ้าระวังในโรงงานที่มีแรงงานต่างด้าวชาวพม่า
3.1.ทำ Surveillance ในโรงงาน เน้นจุดเสี่ยงที่เข้าข่ายจะเกิด
Cluster มอบกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ
3.2. ถ้าตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้ทำมาตรการ Bubble and Seal เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19
4. ATK จังหวัดขอนแก่นได้รับการจัดสรรชุดตรวจ ATK จากกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 84,000 ชุด มอบกลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ
วางแผนจัดสรรสนับสนุนหน่วยบริการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น