ข่าวด่วน » ขอนแก่น ประชุมการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษา

ขอนแก่น ประชุมการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษา

8 ตุลาคม 2021
1747   0

จังหวัดขอนแก่น เรื่องการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งแนวทางการรองรับมาตรการตรวจ ATK ในประชาชนทั่วไป

วันที่ 7 ตุลาคม 2564

นายแพทย์ภาคี ทรัพย์พิพัฒน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานการประชุม Case Manangement (CM)COVID-19 จังหวัดขอนแก่น เรื่องการบริหารจัดการเตียงผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วย รวมทั้งแนวทางการรองรับมาตรการตรวจ ATK ในประชาชนทั่วไป ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายแพทย์เชี่ยวชาญ(ด้านเวชกรรมป้องกัน) สสจ.ขก. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป รพ.ศรีนครินทร์ มข. ศูนย์วิชาการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้งโรงพยาบาลแม่ข่ายหลัก อาทิ รพ. สิรินธร รพ.ชุมแพ กระนวน พล บ้านไผ่ น้ำพอง เวียงเก่า ในการนี้ มีผู้แทนองค์กรแพทย์ และผู้เกี่ยวข้อง โดยมีกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ เป็นเลขาการประชุม ผลการประชุมมีข้อสรุปที่สำคัญ ดังนี้

1. มีมติให้เปิดใช้งานโรงพยาบาลสนาม(ที่ปิดชั่วคราว)เพิ่มอีก 2 แห่งคือ โรงพยาบาลสนามพุทธมณฑลอีสาน และโรงพยาบาลสนาม สนง.เกษตรท่าพระ พร้อมใช้ภายใน 3 วัน

2. สนับสนุนให้โรงพยาบาลเอกชน เปิด Hospitel รับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวมากขึ้น

3. การส่งต่อ ใช้แนวปฏิบัติการส่งต่อเดิม

กรณี รพ.ศรีนครินทร์ เตียงเต็มไม่สามารถรับได้ ให้รพ.ขอนแก่น รับส่งต่อ หรือให้ศูนย์บริหารจัดการจังหวัดพิจารณาส่งไปที่ รพ. NODE ตามความเหมาะสม

4. หน่วยบริการที่รับตรวจ ATK ให้จัดระบบรองรับ ส่วนประชาชนทั่วไป ที่มีผล ATK บวก (Home Use) แจ้งหน่วยบริการใกล้บ้านเพื่อพิจารณาเข้าสู่ระบบ HI / CI / Hospitel Q เพื่อตรวจ RT PCR ต่อไป

5. ขอความร่วมมือ รพ.จิตเวชขอนแก่นฯ ให้เพิ่มรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีปัญหาด้านจิตเวช ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ สสจ.ขก.จะประสาน รพ.ธัญญารักษ์ ขอนแก่น ช่วยดูแลรักษาในกลุ่มผู้ป่วยโควิด-19 ที่ติดสารเสพติด

6. โรงพยาบาลขอนแก่น โดยองค์กรแพทย์ จัดทำแผนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามกลาง

ในการนี้ นพ. สสจ.ขก. ได้มอบหมายให้นายแพทย์วิโรจน์ เลิศพงศ์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชกระนวนเป็นหัวหน้าศูนย์บริหารเตียงจังหวัดขอนแก่น

สสจ.ขอนแก่น