ข่าวด่วน » จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม Kick off และพิธีลงนามความร่วมมือ ( MOU ) ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม Kick off และพิธีลงนามความร่วมมือ ( MOU ) ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน

27 มกราคม 2022
1356   0

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม Kick off และพิธีลงนามความร่วมมือ ( MOU ) ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูน เกื้อกูลคนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” บูรณาการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล
****วันนี้ ( ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ) นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน Kick Off และพิธีลงนามประสานความร่วมมือ ( MOU ) ขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” บูรณาการขับเคลื่อนศูนย์ชวยเหลือสังคมตำบล โดย หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน ร่วมงาน
ภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการคู่เสี่ยวที่มีผลงานดีเด่น จำนวน ๑๐ คน และประกาศเจตนารมณ์จังหวัดขอนแก่น ในการขจัดความยากจนและพัฒนาคน ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่น ไม่ทอดทิ้งกัน” จากนั้นได้มีพิธีลงนามประสานความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนการดำเนินงานขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดขอนแก่น ระหว่าง ๗ ภาคีการพัฒนา ประกอบด้วย ภาครัฐ เอกชน วิชาการ ศาสนา สื่อมวลชน ประชาสังคมและประชาชน โดยมีผู้แทนแต่ละภาคีร่วมลงนาม กับผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และพิธี Kick Off “แก่นคูน เกื้อกูล
คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน” ซึ่งนายอำเภอทั้ง ๒๖ อำเภอ ได้ร่วมกันแสดงพลังในการร่วมขับเคลื่อนการขจัดความยากจน โดยมีผู้แทนจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมมอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ๓๖๐ ครอบครัว ในศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล จำนวน ๑,๐๘๐,๐๐๐ บาท มอบเงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จำนวน ๗๘๐,๐๐๐ บาท และมอบคำสั่งให้กับผู้แทนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ๒๒๔ ตำบล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าว่าจังหวัดขอนแก่นมีครัวเรือนเป้าหมายจำนวน ๓,๕๖๙ ครัวเรือน ที่จะต้องได้รับการดูแล ซึ่งจากนี้ไปทางจังหวัดจะส่งเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็น พัฒนาชุมชน เกษตร ทหาร ตำรวจ หมอพยาบาล รพ.สต.เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครู เข้าไปดูแลครัวเรือนดังกล่าวเพื่อขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยการบูรณราการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อให้คร้วเรือนเป้าหมายได้รับความช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและถือเป็นวาระจังหวัดที่จะต้องดำเนินการร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างเร่งด่วน