ข่าวขอนแก่น » จังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือประชาชนให้งด หรือ ชะลอ การจัดกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรม

จังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือประชาชนให้งด หรือ ชะลอ การจัดกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรม

9 มีนาคม 2022
1390   0

จังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือประชาชนให้งด หรือ ชะลอ การจัดกิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรม จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2565 และยังคงงดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งจังหวัด

นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 24/2565 พร้อมด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่น โดยมีมติและข้อสั่งการ ดังนี้
ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น วิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อมโยงของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กับสถานที่หรือสถานประกอบการที่ก่อให้เกิดการติดเชื้อ COVID-19 หมายเลขโทรศัพท์ที่ใช้ดำเนินการโครงการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่บ้าน (HI) ของเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น คือ 089-7111349
การเตรียมความพร้อมในการเป็นสนามสอบพิเศษ ในการดำเนินการจัดทดสอบความถนัดทางวิชาชีพและทางวิชาการ (GAT PAT) ปีการศึกษา 2565 กรณีผู้สมัครสอบที่ติดเชื้อ COVID-19 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้จำแนกผู้เข้าสอบที่ติดเชื้อ เป็นรายอำเภอ เพื่อการประสานงานการเดินทาง
จังหวัดขอนแก่น ยังคงบังคับใช้ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่องมาตรการ การเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 51, 58 และ 63 และขยายเวลาบังคับใช้ ฉบับที่ 64 ต่อไปอีก 14 วัน จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2565 สำหรับการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขและประกาศจังหวัดขอนแก่นฯ อย่างเคร่งครัด
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากการประชุมของคณะกรรมการโรคติดต่อครั้งล่าสุดนั้น ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดขอนแก่นฉบับที่ 65 ซึ่งเนื้อหาสาระยังคงเป็นเช่นเดียวกับประกาศฉบับที่ 64 โดยขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนให้งดการจัดกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรม เช่น งานบุญหรืองานมงคลสมรสต่างๆ ขอให้ชะลอหรือเลื่อนออกไปก่อน โดยขอความร่วมมือจนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2565
“เนื่องจากทางจังหวัดได้เล็งเห็นว่าการขอความร่วมมือตามประกาศฉบับที่ 64 พี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และส่งผลให้การควบคุมการแพร่ระบาดเป็นไปในทิศทางที่ดี ในฐานะที่เป็นจังหวัดใหญ่ ตัวเลขที่ได้เห็นในสถิติของข้อมูลการติดเชื้อนั้น ทำให้เชื่อมั่นได้ว่า นี่คือแนวทางที่พี่น้องประชาชนชาวขอนแก่นได้ร่วมมือกัน และสามารถควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดในอัตราที่เป็นจำนวนมาก ถ้าเทียบกับสัดส่วนของจังหวัดใหญ่ ประเด็นสำคัญอีกประเด็นหนึ่ง คือพี่น้องประชาชนที่จัดกิจกรรมไม่ควรเกิน 50 คน หากมีกิจกรรมที่จำเป็นก็สามารถจัดได้ แต่หากเกิน 50 คน ให้ขออนุมัติจากอำเภอแต่ละอำเภอ และขอให้งดการจำหน่ายสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารต่างๆ ซึ่งร้านอาหารยังคงเปิดดำเนินการได้ เพียงแต่ขอให้งดการจำหน่ายสุราทั้งจังหวัด และเมื่อถึงวันที่ 22 มีนาคม 2565 ก็จะมีการประเมินอีกครั้ง หากสถานการณ์เป็นไปในทางที่ดีขึ้น ก็จะจัดกิจกรรมต่างๆให้พี่น้องประชาชนประกอบสัมมาอาชีพ และได้ดำรงชีวิตอย่างมีปกติสุขมากที่สุด”

สวท.ขอนแก่น