ข่าวขอนแก่น » จ.ขอนแก่น และสถานกงศูลจีน ส่งมอบบ้านครัวเรือนยากจนืตามยุทธศาสตร์แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

จ.ขอนแก่น และสถานกงศูลจีน ส่งมอบบ้านครัวเรือนยากจนืตามยุทธศาสตร์แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

25 มีนาคม 2022
1284   0


จ.ขอนแก่น และสถานกงศูลจีน ส่งมอบบ้านครัวเรือนยากจนืตามยุทธศาสตร์แก่นคูณ เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน

*** วันนี้ (25 มี.ค. 65) ที่ ครัวเรือนนางทองคูณ ไทยทวี บ้านเลขที่ 25 บ้านเขวา หมู่ที่ 15 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยรองกุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น เป็นประธานส่งมอบบ้านครัวเรือนยากจน ตามโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ยุทธศาสตร์ “แก่นคูน เกื้อกูล คนขอนแก่นไม่ทอดทิ้งกัน”
*** สืบเนื่องจาก อำเภอมัญจาคีรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอมัญจาคีรี ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของครัวเรือนยากจน จากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น จำนวน 107,645 บาท เป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ปรับปรุงที่อยู่อาศัย ครัวเรือนนางทองคูณ ไทยทวี โดยเริ่มดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 แล้วเสร็จในวันที่ 13 มีนาคม 2565 รวมระยะเวลา 20 วัน โดยใช้แรงงานจิตอาสาพัฒนาชุมชน ประกอบด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลกุดเค้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลกุดเค้า คณะครู นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีขอนแก่น ร่วมดำเนินการ
*** ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้มอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดความเหลื่อมล้ำอย่างเป็นรูปธรรม แนวทางขับเคลื่อนงานโดยคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงืทุกระดับและทีมปฏิบัติการในพื้นที่ ในการตรวจสอบและเติมเต็มข้อมูลในระบบ TPMAP Logbook รวมถึงการร่วมแก้ไขปัญหาพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้กับครอบครัว เป็นพี่เลี้ยงในการปรับวิถีการดำรงชีวิต การดูแลชีวิต โดยได้รับงบประมาณจากสถานกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ณ จังหวัดขอนแก่น ในการปรับปรุงที่อยู่อาศัย ครัวเรือนนางทองพูน ไทยทวี เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องมิติความเป็นอยู่ โดยการสนับสนุนจากส่วนราชการและผู้มีจิตอาสาที่มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ

#PRKHONKAEN