ข่าวขอนแก่น » เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมรับมือน้ำท่วม วางท่อขนาดใหญ่จากมหาวิวทยาลัยขอนแก่น ลอดใต้ถนนมิตรภาพ ออกบึงทุ่งสร้าง แก้ปัญหาน้ำท่วม

เทศบาลนครขอนแก่น พร้อมรับมือน้ำท่วม วางท่อขนาดใหญ่จากมหาวิวทยาลัยขอนแก่น ลอดใต้ถนนมิตรภาพ ออกบึงทุ่งสร้าง แก้ปัญหาน้ำท่วม

15 มิถุนายน 2023
386   0

นายกขอนแก่นให้สัมภาษณ์สื่อการวางท่อระบายน้ำใหญ่แก้ปัญหาน้ำท่วมเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมรับมือน้ำท่วม วางท่อขนาดใหญ่จากมหาวิวทยาลัยขอนแก่น ลอดใต้ถนนมิตรภาพ ออกบึงทุ่งสร้าง แก้ปัญหาน้ำท่วม วันพุธที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณถนนกสิกรทุ่งสร้าง (หน้าสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น) นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่น ประเด็น แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังด้วยท่อระบายน้ำหลัก เทศบาลนครขอนแก่น โดยมี ดร.อรอนงค์ แสวงการ รองนายกเทศมนตรี , เลขานุการนายกเทศมนตรี (นายณัฐกร ศรีนวกุล , นายธนกฤษ ลิ้มติยะกุล , นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเรือง) นางสุมารินทร์ กาญจนวรางกูร ปรึกษานายกเทศมนตรี , ที่ปรึกษากิตติศักดิ์นายกเทศมนตรี ( ดร.โกเมน กันตวธีระ ,นายธนาอัศม์ ธนสุกิจเศรษฐ์) , สมาชิกสภาเทศบาล ( นายวรินทร์ เอกบุรินทร์ , นายเสกสิทธิ์ โฆษิตวุฒิ ), นายทศพล วงศ์อาษา ผอ.สำนักช่าง , นายกวี ศิริชาติวาปี ผอ.ส่วนช่างสุขาภิบาล และพนักงานเทศบาลที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ถึง แนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังด้วยท่อระบายน้ำหลัก เทศบาลนครขอนแก่น ได้รับความร่วมมือระหว่าง จังหวัดขอนแก่น , โยธาจังหวัดขอนแก่น , เทศบาลนครขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากโยธาจังหวัดขอนแก่น กรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 380 ล้านบาท ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบซ้ำซากมาโดยตลอด พื้นที่หลักๆมีสองพื้นที่ คือ -พื้นที่แรก คือ ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จะมีพื้นที่รับน้ำจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผ่านทางชุมชนหนองแวงตราชู (ซอยสวัสดี) พื้นที่รองรับน้ำไม่เพียงพอทำให้เกิดการท่วมขัง จนข้ามมายังถนนมิตรภาพ ท่วมต่อไปยังชุมชนหลังศูนย์ราชการ ดังนั้นโครงการดังกล่าวได้วางท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นท่อสี่เหลี่ยมขนาด 2.10 x 2.10 เมตร ว่างท่อตั้งแต่แยกถนนกัลปพฤกษ์ ตามความยาวถนนมิตรภาพมาถึง แยกไทยสมุทร เลี้ยวขวาลอดใต้ถนนมิตรภาพเข้าถนนหลังศูนย์ราชการ และจะวางท่อขนาดเดียวกัน ตลอดความยาวถนนหลังศูนย์ราชการจนถึง สามแยกตัดกับถนนกสิกรทุ่งสร้าง เลี้ยวขวามาจนถึงหน้าสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากสำนักงานประมงจังหวัดขอนแก่นได้อนุญาตให้วางท่อทะลุสำนักงานประมง เพื่อระบายน้ำลงไปยังบึงทุ่งสร้าง ซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาขนาดใหญ่ที่มีน้ำท่วมมาโดยตลอดในเขตเทศบาลนครขอนแก่น-พื้นที่สอง คือ พื้นที่ในเขตของเทศบาลตำบลบ้านเป็ด ซึ่งร่วมมือกับเทศบาลนครขอนแก่นมาโดยตลอด ซึ่งที่ผ่านมามีปัญหาการระบายน้ำของบึงหนองโคตร ในขณะเดียวกันนั้นยังมีน้ำท่วมขังในหลายๆพื้นที่ จะมีการวางท่อระบายน้ำเพื่อระบายน้ำมาจาก ร.8 และระบายน้ำออกมาจากโรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น ให้ไหลมายังบึงหนองโคตรที่เป็น “ แก้มลิง ” อีกทั้งจะมีการวางท่อขนาด 2.10 x 2.10 เมตร เพื่อระบายน้ำจากบึงหนองโคตรไหลไปยังหลังมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และไหลลงสู่ท่อระบายน้ำในเขตของเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนมาโดยตลอด จะได้รับการแก้ปัญหาน้ำท่วมโดยนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น ได้กล่าวทิ้งท้าย ต่อไปว่า จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้นเป็นการแก้ปัญหาของสองพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีปัญหาเรื่องน้ำท่วมซ้ำซาก

ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการไตรมาสที่สอง ของปีงบประมาณ 2566 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปี 2568 ระยะเวลาโครงการ 2 ปี นายกเทศมนตรีฯ มั่นใจว่าจะสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วมได้จริง เนื่องจากที่ผ่านมาสาเหตุของน้ำท่วมขังเกิดจากจำนวนของท่อระบายน้ำมีไม่เพียงพอที่จะระบายน้ำจากพื้นที่น้ำท่วม สำหรับการวางท่อขนาด 2.10 x 2.10 เมตร เป็นท่อขนาดใหญ่จะช่วยระบายน้ำได้มาก อีกทั้งทั้งสองพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ ที่สโลปของเมืองขอนแก่น จากการรองรับน้ำช่วงหน้าฝน สโลปจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือจะไหลมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ พื้นที่ที่สามารถรองรับน้ำขนาดใหญ่ที่เป็นแก้มลิงธรรมชาติ คือ บึงทุ่งสร้าง ดังนั้น น้ำจากเมืองขอนแก่น ตั้งแต่ทิศเหนือ ทิศตะวันตกจะไหลมาตามธรรมชาติมายังบึงทุ่งสร้าง เทศบาลนครขอนแก่นจึงได้ดำเนินโครงการเพื่อรองรับทิศทางของน้ำให้เป็นไปตามแรงโน้มถ่วง นอกจากนี้เทศบาลนครขอนแก่น ยังได้ทำโครงการรองรับน้ำของบึงทุ่งสร้าง เสนอไปยังกรมโยธาฯเพื่อปรับปรุงและขยายประสิทธิภาพการรองรับน้ำที่เป็นแก้มลิง ที่มีขีดความสามารถในการรองรับน้ำได้ถึง 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ตามที่ได้คำนวณไว้แล้วจากพื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น 46 ตารางกิโลเมตร และอปท.รอบข้าง 20 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเฟสที่ 1 ได้ขยายแก้มลิงไว้ก่อนนี้แล้ว ส่วนเฟสที่ 2 อยู่ระหว่างดำเนินการของบประมาณจากกรมโยธา ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่นขออภัยในความไม่สะดวกในการสัญจร ถนนกสิกรทุ่งสร้าง มา ณ ที่นี้ด้วย หากมีความคืบหน้าประการใดจะรายงานให้ทราบในครั้งต่อไป.

ที่มา. เทศบาลนครขอนแก่น